Bogdan Chazan

Strona główna

Sprawa profesora Bogdana Chazana od dłuższego czasu zaprząta już uwagę opinii publicznej. Niestety, informacje podawane w mediach nie zawsze są rzetelne. Aby więc zapewnić państwu dostęp do uporządkowanych i wiarygodnych danych dotyczących tej ważnej dla społeczeństwa kwestii, stworzyliśmy niniejszą stronę. Do korzystania z jej zasobów serdecznie Państwa zachęcamy.

 • 28 lipca 2014

  Profesor Chazan odwołuje się od decyzji Prezydent m.st. Warszawy do Sądu Pracy, wnosząc o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy.

 • 21 lipca 2014

  Profesor Chazan otrzymuje od Prezydent m.st. Warszawy wypowiedzenie umowy o pracę, skuteczne po trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia. Pozostanie Dyrektorem Szpitala do końca października 2014 roku.

  Tego samego dnia Urząd m.st. Warszawy doręcza Szpitalowi dwuzdaniowe oświadczenie, w którym oddala wszelkie zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego oraz uniemożliwia zapoznanie się z aktami kontroli.

 • 16 lipca 2014

  Profesor Bogdan Chazan, jako dyrektor Szpitala, złożył umotywowane pisemne zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 9 lipca 2014. Z ich treścią można się zapoznać tutaj.

 • 9 lipca 2014

  Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas konferencji prasowej stwierdza, że są podstawy do odwołania prof. Bogdana Chazana ze stanowiska dyrektora Szpitala Św. Rodziny. Oświadczenie to zostało wypowiedziane jeszcze przed zakończeniem postępowania kontrolnego w Szpitalu oraz przed przewidzianym prawem oficjalnym ustosunkowaniem się Szpitala do wstępnych wyników kontroli.

  Tego samego dnia warszawski Ratusz publikuje na swojej stronie internetowej projekt wystąpienia pokontrolnego w Szpitalu Św. Rodziny. Upublicznienie projektu wystąpienia pokontrolnego stanowi naruszenie tajemnicy lekarskiej oraz naruszenie praw pacjentów (matki oraz dziecka), może również być kwalifikowane jako przestępstwo z art. 266 Kodeksu Karnego. Wskazane normy znali niewątpliwie autorzy projektu wystąpienia pokontrolnego, opatrując dokument adnotacją „tylko do użytku służbowego”.

 • 3 lipca 2014

  NFZ nakłada na Szpital Św. Rodziny karę w wysokości 70 000 zł, w zdecydowanej większości za „uchybienia” w posłużeniu się klauzula sumienia przez prof. Bogdana Chazana.

 • 10 czerwca – 8 lipca 2014

  W Szpitalu Św. Rodziny odbywają się jednocześnie 4 kontrole.

 • 6 czerwca 2014

  Skarga Pacjentki wpływa do kancelarii Urzędu m. st. Warszawy.

 • 18 kwietnia 2014

  Podczas konsultacji w Szpitalu Bielańskim nie wyrażono zgody na przeprowadzenie aborcji, powołując się na przekroczenie terminu dopuszczalności aborcji o 5 dni (minął zatem 13.04.2014r., na dzień przed odmową aborcji wyrażoną przez prof. Bogdana Chazana).

 • 17 kwietnia 2014

  Lekarz prowadzący w Szpitalu Św. Rodziny, dr Maciej Gawlak, wystawia Pacjentce skierowanie do Szpitala Bielańskiego celem przeprowadzenia aborcji, lekarz umawia wizytę telefonicznie na dzień następny (18.04.2014).

 • 16 kwietnia 2014

  Szpital Św. Rodziny uzyskał blisko 24 miliony zł dotacji unijnych, dzięki którym powstanie m.in. nowy oddział opieki nad noworodkami, szpitalny Dom Narodzin oraz przychodnia dla dzieci i dorosłych. Zakupiony zostanie również specjalistyczny sprzęt medyczny.

  Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski ocenił, że jest to najlepszy szpital w Warszawie pod względem pozyskiwania środków unijnych i skali inwestycji. Marszałek województwa Mazowieckiego Adam Struzik podkreślił, że Szpital Św. Rodziny to  szpital warszawski, który bardzo szeroko i aktywnie korzysta  ze środków unijnych. - Tu jest realizowanych szereg ciekawych  projektów. Widać, że są tu ludzie, którzy potrafią pisać dobre  projekty i wygrywają w konkursach.

 • 16 kwietnia 2014

  Pacjentka odbiera odpowiedź na wniosek w sekretariacie Szpitala.

 • 15 kwietnia 2014

  Prof. B. Chazan podpisuje i składa w sekretariacie Szpitala do odbioru dla Pacjentki pisemną odmowę wykonania aborcji, ponownie proponuje Pacjentce objęcie opieką jej samej oraz dziecka podczas ciąży, porodu i po porodzie.

 • 14 kwietnia 2014

  Pacjentka złożyła wniosek o wykonanie aborcji podczas rozmowy konsultacyjnej z prof. B. Chazanem, który odmawia wykonania aborcji powołując się na sprzeciw sumienia, proponując Pacjentce objęcie opieką jej samej oraz dziecka podczas ciąży, porodu i po porodzie.

 • 28 marca – 2 kwietnia 2014

  Na skierowanie lekarza prowadzącego dr Macieja Gawlaka Pacjentka przebywa na badaniach w szpitalu wyższego stopnia referencyjności - Instytucie Matki i Dziecka, gdzie zlecone zostają badania genetyczne. Lekarze IMiD zalecają oczekiwanie na pełne wyniki badań.

 • 27 marca 2014

  Zdiagnozowanie u dziecka Pacjentki wad rozwojowych o niedookreślonym jeszcze zakresie. Lekarz prowadzący Pacjentkę, dr Maciej Gawlak, powiadamia ją o możliwości dokonania aborcji oraz o planowanych konsultacjach medycznych z prof. B. Chazanem.

 • 9 stycznia 2014

  Pierwsza wizyta Pacjentki w Szpitalu im. Świętej Rodziny.

 • 8 maja 2013

  Szpital uzyskał prawie 5 milionów zł dofinansowania z funduszy unijnych na wprowadzenie systemu inteligentnego zarządzania budynkiem. Dla placówki oznacza to zmniejszenie kosztów eksploatacji a dla pacjentów poprawę świadczonych usług poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatyzacji szpitala (e-rejestracja, zdalna konsultacja lekarzy specjalistów).

 • Maj 2012

  Szpital Św. Rodziny przekształcił się w ośrodek wielospecjalistyczny zastępując w nazwie Szpitala określenia „Ginekologiczno-Położniczy” słowem „Specjalistyczny”.

 • 4 kwietnia 2011

  Prezydent RP Bronisław Komorowski, na wniosek Urzędu m.st. Warszawy, odznacza prof. Bogdana Chazana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za za wybitne zasługi w pracy zawodowej na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w działalności naukowo-dydaktycznej.

 • 2011

  W szpitalu powstaje oddział pediatrii.

 • 2009

  Szpital Św. Rodziny został finalistą rankingu „Bezpieczny Szpital” zorganizowanego przez „Rzeczpospolitą” we współpracy Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia.

 • 2008

  W szpitalu powstaje oddział chirurgii onkologicznej.

 • 2008

  Szpital Św. Rodziny uzyskuje certyfikat jakości ISO, dostosowany później do znowelizowanej normy PN EN ISO 9001:2009. Norma ta zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością i przeznaczona jest dla organizacji, których celem jest wykazanie zdolności do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta i wymagania przepisów prawnych oraz dążących do zwiększenia zadowolenia klienta.

 • 2007

  Szpital Św. Rodziny otrzymuje certyfikat „Szpital przyjazny dziecku”. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) stworzyły inicjatywę “Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Szpitale, które są odznaczone tym tytułem wypełniają "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią".

  Wdrożenie “10 kroków” wymaga zmian w organizacji pracy oddziału położniczo – noworodkowego. Przemyślane przeobrażenia stwarzają szansę, aby oddział odpowiadał zasadom nowoczesnej opieki położniczo-noworodkowej. Jednak najważniejsze zmiany dotyczą wdrożenia nowych zasad postępowania z kobietą rodzącą i położnicą. Cały personel zostaje przeszkolony i musi zrezygnować z wielu dotychczasowych, rutynowych praktyk. Nowe zasady wymagają poszanowania godności i prawa kobiet, a w szczególności prawa matek karmiących, oraz prawa do opieki medycznej najwyższej jakości w zgodzie z Zaleceniami WHO. (http://www.laktacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&It...)

 • 11 kwietnia 2007

  Prof. Chazan podpisuje aneks do umowy o pracę rozszerzający zakres jego obowiązków na udzielanie świadczeń zdrowotnych (wykonywanie zawodu lekarza) w Szpitalu Św. Rodziny, bowiem jako lekarz o wieloletnim stażu nie widział możliwości ograniczenia swej roli do jego administratora. W imieniu m.st. Warszawy aneks podpisała Hanna Gronkiewicz-Waltz.

 • 2006

  W Szpitalu Św. Rodziny powstaje pierwszy na Mazowszu oddział leczenia i rekonwalescencji noworodków.

 • 2004

  Profesor Bogdan Chazan zostaje dyrektorem Szpitala im. Św. Rodziny.